Analyse av populærmusikk på ungdomstrinnet

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i skolerettet utdanningsvitenskap

Abstract

Denne masteroppgaven har til hensikt å belyse hvordan analyse av populærmusikk gjennomføres på ungdomstrinnet. Innledningsvis blir mine tanker rundt valget av tema til denne oppgaven, samt tidligere forskning og sentral teori lagt frem. Til mitt forskningsprosjekt ble det gjennomført en kvalitativ studie med to informanter fra ulike skoler, hvor observasjon og intervju ble anvendt som forskningsmetode. Problemstillingen til denne masteroppgaven er: Hvilken rolle kan analyse av populærmusikk spille som en del av arbeidet med rytmisk musikk på ungdomstrinnet? Mine to hovedfunn fra forskningsprosjektet viser at det er en sammenheng mellom undervisningsaktivitetene analyse og lytting, og at formal lytting ofte blir anvendt fremfor assosiativ lytting av lærerne. Hovedfunnene blir drøftet i sammenheng med den andre innsamlede empirien og i lys av relevant teori.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6382