«Amming er godt, men ikke nok» - En kvalitativ studie om somaliske mødres ammepraksis i Norge.

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAJO;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i jordmorfag

Abstract

Hensikt: Å få kunnskap om somaliske mødres erfaringer og oppfatninger om egen ammepraksis. Problemstillingen: Hvordan beskriver somaliske mødre egen ammepraksis i Norge, og hvilke kunnskapsbehov har de? Metode: Datamaterialet er innhentet fra fire fokusgruppeintervjuer bestående av total 22 somalisk kvinner. Resultat: Kvinnene hadde en positiv holdning til amming, men få fullammet. Kvinnene beskrev hvordan deres ammepraksis ble påvirket av familien og nettverket, der råd om spedbarnsernæring ofte ikke samsvarte med informasjonen gitt av helsepersonell. Flere kvinner uttrykte vanskeligheter med å navigere mellom motstridende råd. Et ønske om muntlig informasjon fremfor skriftlig ble også påpekt. Konklusjon: Helsepersonell bør være bevisste på kulturelle og tradisjonelle oppfatninger som kan påvirke målgruppens beslutninger i forhold til amming. Her bør det tilrettelegges for kultursensitiv ammeveiledning.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3607