Alternativ vg3 i skole - Salgsfaget. Helhet og sammenheng mellom skole og praksis

Author(s)

Publication date

2015

Series/Report no

MAYP;2015

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Denne masteroppgaven i yrkespedagogikk, omhandler et utviklingsarbeid for oppstart og gjennomføring av undervisning på alternativ vg3 i skole. Studietilbudet gjelder for elever som ikke har fått tilbud om ordinær læreplass, og opplæringen skjer primært gjennom praksis i bedrift. Problemstillingen for prosjektet er hvordan utvikle alternativ vg3 i skole, med særlig fokus på helhet og sammenheng mellom læring i skole, og praksis i bedrift. Gjennom prosjektet har jeg hatt følgende tre fokusområder: • Skaffe til veie relevante praksisplasser. • Legge til rette for at elvene oppdager egen læring og utvikling ved praksis i bedrift • Skape innhold i undervisningen på skolen, som tar utgangspunkt i elevens læring og oppdagelser i arbeidspraksis. Med dette som utgangspunkt valgte jeg pedagogisk aksjonsforskning som tilnærming, hvor formålet har vært å utvikle og forbedre egen praksis. Kvalitative data består av logger og intervju. Min forståelse av aksjonsforskning, og forankringen den har i mitt prosjekt, er i hovedsak inspirert av aksjonsforskere som McNiff, Whitehead og Hiim. For å skape struktur og systematikk gjennom forskningsarbeidet, har jeg tatt utgangspunkt i forskningsspørsmålene til Jean McNiff og Jack Whitehead. Gjennom prosjektet har jeg benyttet et bredt utvalg av litteratur som har vært relevant for prosjektets problemstilling og forskningsspørsmål. Jeg har tatt utgangspunkt i Grendstads ” Å lære er å oppdage”, som har ledet meg videre til sentrale begreper som erfaringslæring, læring gjennom praksis, læring i praksisfelleskap, og refleksjon. I min behandling av teori knyttet til refleksjon har jeg vært opptatt av begrepene å reflektere i handling, og reflektere over handling. Drøftingen av resultatene viser at elvene som deltar i undervisningstilbudet på alternativ vg3 i skole, har gode muligheter til å konvertere til det ordinære læreløpet i løpet av praksisperioden. Resultatene viser videre at elevene trenger mye øvelse og veiledning dersom refleksjon skal brukes som et nyttig læringsverktøy i undervisningen på alternativ vg3 i skole. Elevene opplever det som utfordrende å ”oppdage” læring i praksis, men funn viser at gjennom bevisstgjøring, øvelse og samarbeid, utvikles elevenes evne til reflektere både i handling og over handling. Gjennom Master i yrkespedagogikk 2015 Linda Sjo Bråthen 4 forskningsarbeidet kommer det frem at det i enkelte bedrifter er vanskelig for elevene å opparbeide seg erfaring og læring knyttet til samtlige kompetansemål i vg3 læreplanen. Dette viser den gjensidige avhengigheten mellom skole og praksissted, for å tilby elevene en helhetlig opplæring som leder frem til fullført og bestått fagprøve på alternativ vg3 i skole.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/2611