Alene med ansvaret : hvilke faktorer påvirker nyutdannede sosialarbeidere til å slutte i førstelinjetjenesten i barnevernet?

Author(s)

Publication date

2008

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Denne oppgaven beskriver faktorer som virker inn på at nyutdannete sosialarbeidere som velger førstelinjetjenesten i barnevernet som første arbeidsplass, slutter. Oppgaven tar utgangspunkt i beskrivelsene til de nyutdannete og følger dem fra før utdannelsen og frem til de slutter på første arbeidsplass. Hvordan oppleves det å være ny i dette feltet? Hvordan virker disse opplevelsene inn på dem som personer? Hvilke faktorer virker inn på valget? Dette er spørsmål som denne oppgaven skal kaste lys over. Oppgaven er en empirisk undersøkelse hvor syv personer er blitt intervjuet. Jeg benytter meg av ulike teorier for å kaste lys over de fenomener de beskriver. Oppgaven har en form hvor vi følger informantene på deres vei. Førstelinjetjenesten i barnevernet er et arbeidsfelt som stiller store krav til den enkelte. Det er mange hensyn som skal ivaretas. Både juridiske, barnevernfaglige, etiske og relasjonelle ferdigheter kreves. Det er et økende fokus på gapet mellom utdannelse og jobb innen helseog sosialfag. På samfunnsnivå har fokuset i størst grad vært på lærere og sykepleiere. Det har i den senere tid blitt satt søkelys på sosialarbeidere og da gjennom større undersøkelser. Denne oppgaven prøver å få frem stemmene til noen nyutdannete slik at vi får vite hvordan dette gapet oppleves. Sentralt i oppgaven er hvordan profesjonalitet og kompetanse utvikles. Det rettes også et blikk mot faktorer som kan hemme en slik utvikling. Funnene i undersøkelsen kan ikke generaliseres, men er et bidrag til annen forskning på området og kan utfylle forskning om dette tema som er kvantitativt orientert.
This paper describes different variables influencing recently qualified child welfare officers who resign after their first work experience; working in community services. The paper uses the narratives of the recently qualified welfare officers as a starting point. Their stories run from before their education until they exit from their first job. How do they experience being new in this particular field of expertise? How do their experiences affect them personally? Which factors influence their decision to resign? The paper is an empiric research where 7 people have been interviewed. To shed light on different phenomena they describe, I have used different theories. The child welfare service in community services is a field of work which sets great demands on the individual child welfare officer. There are numerous considerations to be taken into account. Both legal, ethical, human-relation and childe welfare skills are required. There is a growing focus on the gap between the educational and practical working within health- and social care. The focus has so far been mainly on teachers and nurses. Lately comprehensive studies have included social workers. This paper seeks to highlight the gap that newly qualified social workers experience in their first job. A main focus of this paper is how professionalism and competence is developed together with variables which can restrain such development. The findings of this empiric research can not be generalised, but must be seen as a complement to other quantitative research concerning this field of expertise.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/288