Aktive arbeidstakere fremfor passive trygdemottakere: Et utviklingsarbeid i forhold til varige tilrettelagte arbeidsplasser

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAYP;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Mastergradsoppgaven er et utviklingsarbeid i forhold til varige tilrettelagte arbeidsplasser i det ordinære arbeidsliv. Nittedal kommune ønsker å tenke nytt, de vil integrere personer som er psykisk utviklingshemmet inn i kommunens bedrifter. Oppgaven tar for seg hvordan en planlegger, gjennomfører og vurderer varige tilrettelagte arbeidsplasser på et sykehjem i kommunen. Det teoretiske fundamentet for oppgaven er basert på Stortingsmeldinger og på Illeris (2006) sin forståelse av læring. Han sier at læring ikke bare er en individuell eller sosial prosess, men begge deler på en gang. Videre omhandler teorikapittelet sentrale oppgaver i læreres arbeid som kan overføres til veilederens oppgaver med elevene når de startet for fullt i det ordinære arbeidslivet. Det er benyttet kvalitative metoder med utgangspunkt i aksjonsforskning. Aksjonene i gjennomføringsfasen er beskrevet med alle de tilretteleggingstiltak som ble gjort. I vurderingsprosessen ble det benyttet uformelt intervju. Oppgaven er basert på en fenomenologisk forståelse og hermeneutisk tenkning. Det som er viktig i fenomenologisk tilnærming, er å få tak i individets opplevelser. Menneskets opplevelser er subjektive og unike, og mitt mål var å få en innsikt i elevens og de ansatte på Sykehjemmet sine meninger og oppfatninger om prosjektet

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1522