ADHD - om å se innsiden fra utsiden

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MAYP;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for yrkesfaglærerutdanning

Document type

Description

Master i yrkespedagogikk

Abstract

Hvordan kan skolen koordinere tilpasset opplæring for yrkesfagelever med ADHD. Temaet i prosjektet er ADHD (attention, deficiet, hyperactivity disorder) og diagnosens vilkår i et stadig mer sosialisert samfunn, der de yrkesfaglige programområdene opplever stor konsentrasjon. Prosjektet styres med struktur, prosess og resultatkvalitet. Prosjektet plasserer samfunnsoppdragets mandat inne i klasserommene, mens normalbegrepet og skolens kompetanse er akser i problemløsningen. Den teoretiske plattformen er bygget med tre deler, der samspill og mellommenneskelig interaktivitet er en del, læringsteori er en del mens den siste er ADHD teori. I skjæringspunktet mellom disse tre delene står yrkespedagogikkens egenart. Hovedvekten ligger likevel på generell læring, mens resultatet er i yrkesfaglig kontekst. Empiri hentes fra et kvalitativt design, med hovedvekt på dybdeintervju og den hermeneutiske fortolkningstradisjon. Åpen, aksial og selektiv koding ledet empirien mot analyse og drøfting. De viktigste funn fra empirien er elevenes behov for å bli forstått og at diagnosen anerkjennes. De ønsker mer åpenhet og at deres utfordringer normaliseres i det sosiale livet i klassen. Respondentene viser stor sosial refleksjonsevne og et klassemiljø vil tjene på å benytte kompetansen i miljøarbeidet. Elever med ADHD mener at læreren er den viktigste personen i skolen. Deres valg at fagretning er delvis sosialt betinget, delvis interessebetinget og delvis poengbetinget. Felles er forventningen om mer bevegelse, bruk av billedlig lærestoff. Det korresponderer godt med yrkesfagene. De største utfordringene for elevene er at diagnosens usynlighet synes som uønsket adferd. ADHD og dens emosjonelle side søker sin forståelse i emosjoner og kognitive løsninger forverrer situasjonen. Elevene tjener på å benytte sitt største fortrinn, den intense konsentrasjonen i hyperfokus eller flyt. Medisin virker avlastende for persepsjonsapparatet, men kan ha ettervirkninger i motsatt retning. Respondentene var få og informative og positive til forskning. De ga et godt bilde av en stressende hverdag som begynner med et uforutsigbart søvnmønster. Normaliseringen av diagnosen vil senke stressnivået hos elevene. Koordinering som støtter elevene i å nå de sosiale målene de søker, er innenfor rammene av det yrkesfaglige særpreget. Trygghet, tilpasningsvilje og forståelse i klasserommet vil styrke læring og redusere fravær. Læreren er den viktigste, men det er skolens ansvar. Et godt yrkespedagogisk arbeide kan utgjøre store forskjeller i statistikker de færreste liker å være i.
ADHD - to see the inside from the outside How can the school coordinate customized training for vocational students with ADHD. The topic of the project is ADHD (attention, deficiency, hyperactivity, disorder) and the conditions of the diagnosis in an increasingly socialized society, where the vocational program areas of high school experience a high concentration.The project is managed with results in the structure, process and quality areas. The projects location of the social assignment mandate is within the classrooms, while the concept of normality and the school's competence are axes in solving the problem. The theoretical platform has three parts, where interaction and interpersonal interactivity is one, learning theory is the second, while the last is ADHD theory. At the intersection of these three parts, the professionalism of occupational education is characterized. The main emphasis is nevertheless on general learning, while the result is in the vocational context. Empiri is derived from a qualitative design, focusing on in-depth interviews and the hermeneutic tradition of interpretation. Open, axial and selective coding led empiric to analysis and discussion.The most important findings are the students' need to be understood, and the recognition of the diagnosis. They search for openness to normalize their challenges in the social life of the class. Respondents show great social reflectivity, and the class will make use of their expertise in enhancing the environment. Pupils with ADHD believe that the teacher is the most important person in the school. Their choice of professionalism is partly socially conditioned, partly interest-oriented and partial-based. Common is the expectation of more movement, the use of pictorial learning material. It corresponds well with the vocational subjects. The biggest challenge for the students is that the invisibility of the diagnosis seems to be undesirable behavior. ADHD and its emotional side seek its understanding in emotions and cognitive solutions worsen the situation. The pupils earn their greatest advantage, the intense concentration in hyperfocus or flow. Medicine seems relieving the perception device, but may have repercussions in the opposite direction. Respondents were few and informative and positive for research. They provided a good picture of a stressful everyday life, that begins with an unpredictable sleep pattern. Normalization of the diagnosis will lower the stress level of the students. Coordination that supports students in reaching the social goals they seek is within the framework of the vocational profession distinctive. Security, adaptability and understanding in the classroom will enhance learning and reduce absenteeism. The teacher is the most important, but it is the school's responsibility. A good vocational education can make huge differences in statistics the fewest like to enter.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6194