Å velge narkotikasalg - En studie av unge lovbrytere i Oslo

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i sosialfag

Abstract

Background: Early life problems can have major consequences for the future, and criminal offenses committed at young age can increase the risk of further criminal offenses in the future. To prevent individuals from developing criminal lifestyles will therefore according to the Government be to fulfill one of society´s most important obligations (Justis- og politidepartementet, 2005-2008, s. 1). Nevertheless, there are major absences and challenges when it comes to developing comprehensive politics that facilitates a successful socialization and integration of all children and youth. The background for the selection of this group of individuals is a serious concern with the negative development of juvenile delinquency in Oslo, and also being interested in understanding and explaining crimes as results of rational choices. By understanding the reasons behind the decision to commit drug related crime, we can maybe also contribute to the discussion about crime prevention. Issue & Method: Does young people´s decision to commit drug related crime contain a rational element? If so, how should we understand this element and how can it be related to other possible explanatory elements? The thesis is a qualitative study, and its methodology is based on semistructured interviews with seven youngsters aged 17-23 years who have experience with selling cannabis during adolescence. Results: The analysis is based on three theoretical perspectives: Causal models from naturalism, rational choice theory (RCT) and social norm theory. The primary goal has been to place RCT in a comprehensive structure by examining how rational elements can be conditioned by both individual and structural factors. The findings in this study show that crime committing decisions can be explained as a result of risk factors, but also as a result of rational considerations of what to win and what to lose by committing a crime. Here the results show that there is coherence between the individuals´ background and decisions. The main finding is that the individuals´ background has contributed to narrow down the options, and their rationalityits scope- is affected by this narrowing. Norm theory also importantly contributes to explaining action and choices. On this level there can be rational elements in the individual's commitment to norms in a criminal environment.
Bakgrunn: Problemer tidlig i livet kan få store konsekvenser for framtiden og lovbrudd begått i ung alder kan øke risikoen for ytterligere lovbrudd i framtiden. Å stoppe den enkelte på vei inn i en kriminell løpebane vil derfor i følge Regjeringen være å oppfylle en av samfunnets viktigste forpliktelser (Justis- og politidepartementet, 2005-2008, s. 1). Likefullt er det store mangler og utfordringer når det kommer til å utvikle en helhetlig politikk som legger til rette for en vellykket sosialisering og integrering av alle barn og unge. En bekymring for den negative utviklingen av ungdomskriminalitet i Oslo, og samtidig interesse over å forstå og forklare lovbrudd som resultat av rasjonelle valg, er også viktige bakgrunner for denne studien. Ved å forstå grunner for valget om å begå kriminelle handlinger, kan man kanskje også bidra til diskusjonen om forebyggende arbeid. Problemstilling og metode: Har unges beslutninger om å begå narkotikakriminelle handlinger et rasjonelt element i seg? I så fall, hvordan skal vi forstå dette elementet og hvordan kan det relateres til andre mulige forklarende elementer? For å få svar på problemstillingen gjennomførte jeg et kvalitativt semistrukturert intervjustudie med syv informanter i alderen 17-23 år som har mye erfaring med salg av cannabis i ungdomstiden. Resultater: Til grunn for analysen ligger tre teoretiske perspektiver: kausale teorier med et naturalistisk perspektiv, teorien om rasjonelle valg (TRV) og normteori. Her har målet vært å plassere TRV i en helhetlig struktur ved å se på hvordan rasjonelle elementer kan være betinget av både individuelle og strukturelle faktorer. Studien viser at kriminelle handlingsvalg kan forklares som et resultat av risikofaktorer, men også som et resultat av mer eller mindre rasjonelle valg og avveielser av hva man kan vinne og hva man kan tape ved å begå et lovbrudd. Det er en sammenheng mellom de unges bakgrunn og valgmuligheter. Det sentrale i dette er at de unges bakgrunn har bidratt til å snevre inn valgmuligheter, og deres rasjonalitet er preget av denne innsnevringen. Normteori har også vært et viktig bidrag for å forklare handlingsvalg og samtidig hvordan det kan finnes rasjonelle elementer i individets forpliktelse til normer i et kriminelt miljø.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7060