A study of the incidence of poverty and social integration of migrant children in Norway

Author(s)

Publication date

2018

Series/Report no

MALKS;2018

Publisher

OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for atferdsvitenskap

Document type

Description

Master i læring i komplekse systemer

Abstract

The first article gives the outlook of the dynamics of child poverty in Norway. It considers the different paradigms within which child poverty can be understood: reductionist and complexity approaches. The latter is viewed as a better way of understanding the problem. Complexity theory requires simplification and closer analysis to understand the dialectic between the complexity and the incidence of poverty. The two approaches differ in the case of causation. Whereas the reductionist approach argues for direct linear causation, complexity theory argues for complex causation. Article 2 gives an oversight over the method used in data collection and how these data are analyzed and used in devising a solution to the problem of child poverty. In a complex social world, events cannot be completely controlled but we can utilize complexity to advance our social systems. Modeling within the framework of complexity science can be used to understand and analyze child poverty. Causal loop diagrams and stock and flow diagrams assist us in acquiring a deeper understanding of child poverty by helping to identify the principal variables in the system and show the cause and effect relationships between the variables.
Den første artikkelen gir oversikt over barnefattigdoms dynamikk i Norge. Den vurderer de forskjellige paradigmene der barnefattigdom kan forstås: reduksjons- og kompleksitetsmetoder. Sistnevnte er sett på som en bedre måte å forstå problemet på. Kompleksitetsteori krever forenkling og nærmere analyse for å forstå dialektikken mellom kompleksiteten og forekomsten av fattigdom. De to tilnærmingene er forskjellige når det gjelder årsakssammenheng. Mens reduktivistisk tilnærming argumenterer for direkte lineær årsak, argumenterer kompleksitetsteori for komplisert årsakssammenheng. Artikkel 2 gir oversikt over metoden som er brukt i datainnsamlingen og hvordan disse dataene analyseres og brukes til å utarbeide en løsning på problemet med barnefattigdom. I en kompleks sosial verden kan hendelser ikke kontrolleres helt, men vi kan bruke kompleksitet for å fremme våre sosiale systemer. Modellering innenfor rammen av kompleksitetsvitenskap kan brukes til å forstå og analysere barnefattigdom. Årsakssløpsdiagrammer og lager- og flytdiagrammer hjelper oss med å skaffe en dypere forståelse av barnefattigdommen ved å hjelpe til med å identifisere de interaksjonsmønsteret i de viktigste variablene i systemet som forårsaker barnefattigdom.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/6120