Å spille på lag med foreldrene. En studie av helsesøsters erfaringer og utfordringer i samarbeidet med foreldre til overvektige barn.

Author(s)

Publication date

2013

Series/Report no

MAEH;2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus

Document type

Description

Master i samfunnsernæring

Abstract

Forekomsten av overvekt og fedme er økende i Europa, og vi ser den samme utviklingen i Norge. I forhold til barn og unge viser tall fra Barnevekststudien at det var tre prosentpoeng flere tredjeklassinger med overvekt og fedme i 2010, enn to år tidligere. Norske myndigheter peker på at en årsak til økningen kan være at endringer i familiestruktur og arbeidsliv påvirker måltidsmønsteret, og at stadig flere måltider inntas utenfor hjemmet. Barn passiviseres også i større grad enn tidligere av stillesittende aktiviteter som TV-titting, dataspill og kjøring til og fra skole og ulike aktiviteter. Det kan se ut til at vår vestlige kultur bygger et samfunn og en livsstil som fremmer inaktivitet og en sedativ livsstil, noe som bekymrer norske myndigheter. Alle landets kommune er derfor gjennom lov om helsetjenesten i kommunene, pålagt å tilby helsestasjons- og skolehelsetjeneste til barn og ungdom mellom 0- 20 år. Sentralt i dette arbeidet er helsesøster, som med denne tjenesten omfatter nær alle småbarnsfamilier. Dette betyr at helsesøstrene må forholde seg til foreldre i alle samfunnslag, med de erfaringer og utfordringer det bringer med seg. Tjenestene helsesøstrene yter har som mål å skape et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom gjennom tiltak som styrker foreldrenes mestring av foreldrerollen, og å fremme barn og unges lærings- og utviklingsmiljø. Tjenestene skal også bidra til en mer helsefremmende livsstil. Helsesøsters posisjon i det sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeidet i kommunen gjør dermed helsestasjonen og skolehelsetjenesten til en unik arena i forebyggingen av overvekt blant barn. Studien tar for seg helsesøstres erfaringer og utfordringer i arbeidet med overvekt hos barn og unge. I tillegg tar studien for seg hvilke erfaringer helsesøstrene har knyttet til gjennomføringen av de nasjonale faglige retningslinjene for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og hvilke utfordringer hun møter i denne gjennomføringen. Studien er en beskrivende, eksplorerende og empirisk studie med et kvalitativt forskningsdesign med halvstrukturerte intervjuer av åtte helsesøstre. Studien belyser at helsesøstrene erfarte utfordringer både i samarbeidet med foreldrene, i forhold til foreldrenes motivasjon, involvering av barna i samtaler, henvisning videre og samarbeid med fastlegen. Helsesøstrene forholdt seg gjennomgående til de faglige retningslinjene i arbeidet med overvektige barn og deres foreldre. Studien belyser også at arbeidet med overvektige barn og deres foreldre er et tidkrevende og ressurskrevende og tidvis utfordrende.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1774