Å skrive bachelor- eller masteroppgave : høgskolestudenters opplevelse av arbeidet med oppgaveskriving, informasjonssøking og høgskolebibliotekets bidrag i denne prosessen

Author(s)

Publication date

2013

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for arkiv, bibliotek- og info.fag

Document type

Description

Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap

Abstract

Lang erfaring med undervisningsarbeid i høgskolebibliotek har gitt meg en interesse for hva bibliotekene oppnår med sitt undervisningsarbeid samt en interesse for den enkelte studenten og hans opplevelse av oppgaveskriving og av biblioteket. Studiens materiale er samtaleintervjuer med fire bachelorstudenter og én masterstudent ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Det ble foretatt tre intervjuer med hver student. Intervjuene skjedde i startfasen av arbeidet med bachelor- eller masteroppgaven, midt i den mest intense perioden og umiddelbart etter innlevering. I analysen av materialet er bl.a. Carol Kuhlthau sin teori om informasjonssøkeprosessen tatt i bruk. Det blir også sett på bibliotekarens potensielle rolle som mediator. Materialet blir også analysert i forhold til studier av hvordan studenter tilhørende Google-generasjonen søker informasjon. Studentene i utvalget opplever for en stor del opplever en informasjonssøkeprosess som ligner den Carol Kuhlthau beskriver. Studentene opplever engstelse og usikkerhet, og opplevelsen endrer seg i løpet av prosessen. De velger først de kildene de kjenner fra før, og de bruker lite tid på å kvalitetsvurdere kilder. Flere opplever bibliotekdatabaser som vanskelige å bruke. Studentene har en overveiende positiv opplevelse av bibliotekets undervisning og veiledning. Det kan synes som om bibliotekaren i større utstrekning enn hos Kuhlthau blir brukt som mediator.
What do libraries achieve by their teaching? How does the student experience working with information seeking for an assignment and how does the student experience his contact with the library? The study is based on semi-structured interviews with four bachelor students and one master student at the University College in Sogn og Fjordane. Each student was interviewed three times; at the beginning of the student’s research, at the most intensive part and just after finishing the assignment. The data material has been analyzed using to a great extent Carol Kuhlthau’s theories. The data material is also analyzed according to studies about the information searching behaviour of the Google generation. To a great extent the experiences of the students in the sample resemble the descriptions of Carol Kuhlthau. The students feel anxiety and uncertainty, and their feelings change during their process of research. They prefer information sources already familiar to them, and they spend little time assessing information sources. They consider library databases difficult to use. The students value the library highly. To a greater extent than in Kuhlthau’s studies, the librarian seems to function as a mediator for the students.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/1881