Å se sammenhenger : hvordan helhetsperspektivet i sosialt arbeid kommer til uttrykk og anvendelse i sosionomers arbeid med arbeidsevnevurderinger i NAV

Author(s)

Publication date

2011

Publisher

Høgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfag

Document type

Description

Master i sosialt arbeid

Abstract

Denne masteroppgaven omhandler sosionomers praksis i sitt arbeid med arbeidsevnevurderinger i den nye arbeids – og velferdsforvaltningen (NAV). Fokuset er rettet mot hva de vektlegger i kartleggingen av brukernes arbeidsevne, og hvordan de gjør det. Spørsmålet jeg stilte meg, var hvordan helhetsperspektivet i sosialt arbeid kommer til uttrykk og anvendelse i sosionomers arbeid med arbeidsevnevurderinger, og på hvilken måte det kan være utfordrende å ivareta dette perspektivet. Det empiriske grunnlaget bygger på fire kvalitative intervjuer med sosionomer og et fokusgruppeintervju med det samme utvalget. Hensikten med denne undersøkelsen er å skape kunnskap om hvilket faglig bidrag sosialt arbeid kan gi i arbeidsevnevurderinger i NAV. I analysen av intervjuene har jeg benyttet meg av sosialt arbeids analyseenhet, personen - i - situasjonen, for å se samspillet mellom den enkelte og omgivelsene i et helhetsperspektiv. I tillegg har jeg gått tilbake i tid til en av sosialt arbeids pionerer Mary Ellen Richmond (1861 - 1928) og benyttet meg av hennes teoretiske perspektiv dvs. hennes måte å ivareta personen - i - situasjonen på. Hensikten meg å gå “tilbake i tid” var også å tydeliggjøre at systematisk kartlegging av brukerens situasjon har lang tradisjon i faget, og på denne måten kan beskrives som et sentralt kompetanseområde innenfor sosialt arbeid. Sentrale elementer innefor symbolsk interaksjonisme har gitt muligheten for å kunne ytterligere belyse samhandlingen mellom brukere og sosionom. Undersøkelsen viser at helhetsperspektivet i sosialt arbeid bidrar til en mangesidig kartlegging av den enkeltes situasjon. På denne måten blir det mulig å ”se” nyansene i brukernes arbeidsevne, slik at den fremstår som et dynamisk fenomen. Konklusjonen på kartleggingen av arbeidsevnen - arbeidsevnevurderingen - ble av informantene beskrevet som den tekniske biten, en formalitet som skal til for at brukeren skal få tilgang til ytelser og tiltak. Studien viser at det kan være utfordrende å ivareta helhetsperspektivet i et slikt arbeid, fordi helhetsperspektivet kan stå i kontrast til standarder og prosedyrer som ligger til grunn for arbeidsevnevurderingen i NAV.
This master thesis deals with social workers practice in their day – to- day evaluation of workability in the new public labour and welfare service (NAV). The focus of this study is directed towards what social workers emphasize in their evaluation of the clients workability and how they perform it. The question I ask myself was how the holistic perspective applied in social workers evaluation of workability and in which way it can be challenging to handle in this perspective. The empirical foundation is based on four qualitative interviews with social workers, and an interview with a focusgroup consisting of the same persons. The purpose of this study is to gain knowledge of what kind of professional contribution social work can provide in Workability evaluations in NAV. To analyse the interviews I made use of the analytical unit of social work; person - in - situation, to be able to see the interconnection between an individual and the environment in a holistic perspective. Furthermore I went “back in time” to one of the pioneers of social work, Mary Ellen Richmond (1861 – 1928), and made use her theoretical perspective, which is her way of taking care of the person - in – situation. The purpose of “going back in time” was also to enlighten that a systematic evaluation of the client’s situation has a long tradition in this profession and can be described as a core element of knowledge in social work. Central elements in symbolic interactionism have raised the opportunity to furthermore enlighten the interconnection between the client and social worker. The study shows that a holistic perspective contributes to a systematic and multilateral evaluation of a client’s situation. This way it will be possible to “see” the nuances of an individual’s workability and show it as a dynamic phenomenon. The conclusion of the evaluation of workability – the workability evaluation – was described by the informants as the technical part, a formality that is needed to give a clients access to social benefits and measures. The thesis shows that it can be challenging to keep a holistic perspective in this line of work, because the holistic perspective might oppose the standards and procedures upon which the work ability evaluation in NAV is based.

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/921