Å balansere kontroll og relasjon : miljøarbeidere i klemme mellom bruker og system i LAR

Author(s)

Publication date

2016

Series/Report no

MAPO;2016

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i helse og empowerment

Abstract

Bakgrunn: Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et tilbud som gir mennesker med langvarig opioidavhengighet substitusjonslegmidler som en erstatning for andre opiater. LAR er underlagt politisk styring og strenge kontrolltiltak. Samtidig er brukermedvirkning og maktomfordeling en målsetning når miljøarbeidere møter pasienter i LAR-tiltakene. Miljøarbeiderne skal følgelig forholde seg til dels motstridende krav og forventninger i samhandlingen med LAR-pasientene. Hensikt: Hensikten med studien er å undersøke og beskrive hvordan miljøarbeidere opplever relasjonsarbeid i LAR. Teoretisk trekkes det veksler på teori som belyser makt i relasjonsarbeid med vekt på empowerment, omsorg og bakkebyråkrati. Metode: Studien har et kvalitativt design, med en hermeneutisk-fenomenologisk tilnærming. Det ble gjennomført 3 fokusgruppeintervjuer med totalt14 miljøarbeidere som arbeider innenfor LAR. Data er analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. Resultat: Studiens hovedfunn viser at miljøarbeidere opplever utfordringer og dilemmaer i relasjonsarbeidet i den daglige samhandlingen med pasienter. De opplever å befinne seg i et spenningsforhold mellom brukerens behov, tilgjengelige ressurser og LAR-retningslinjenes begrensninger, og følgelig står de i en lojalitetskonflikt mellom pasient og system. I diskusjonen trekkes det veksler på teoretiske perspektiver av de ulike faktorene som påvirker relasjonsarbeidet mellom miljøarbeider og pasient i LAR Konklusjon: Studiens synliggjør flere utfordringer miljøarbeidere møter i hverdagen i samhandling med LAR-pasienter. Miljøarbeiderne befinner seg i konfliktfylte spenningsfelt og dette reiser etiske dilemmaer som oppstår i relasjonen mellom miljøarbeider og pasient når retningslinjene ikke er i overensstemmelse med pasientens ønsker og behov

Keywords

Permanent URL (for citation purposes)

  • http://hdl.handle.net/10642/3329