En ny væren i verden: Erfaringer med bevissthets-trening

Author(s)

Publication date

2017

Series/Report no

MAPO;2017

Publisher

Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Document type

Description

Master i empowerment og helsefremmende arbeid

Abstract

Bakgrunn: Det er behov for studier som undersøker forholdet mellom kropp og sinn for bedre å forstå utvikling av helse og sykdom. BevissthetsTrening er et selvhjelpskurs som lærer teknikker i positiv visualisering som inkorporerer både kropp og sinn når de tas i bruk. Deltakere lærer raskt å oppnå en dyp meditativ tilstand. Dette kan brukes i hverdagen for å mestre stress. Hensikt: Å intervjue voksne om deres erfaringer med BevissthetsTrening og betydningen for mestring av stress og innvirkning på helseutvikling. Teoretisk forankring: Det vektlegges en vitenskapsfilosofisk forankring innenfor fenomenologien. Det rettes et kritisk blikk mot den kartesianske kropp/sinn-splittelsen som et perspektiv for å studere og forstå mennesker. I refleksjonsoppgaven belyses, reflekteres over og drøftes dette gjennomgående, med Merleau-Ponty’s ’embodiment’ som analytisk begrep. Metode: Kvalitativ metode med et eksplorativt, induktivt og deskriptivt design. Narrative intervjuer med 5 deltakere. Fenomenologisk-hermeneutisk analyse. Resultater: Ett hovedtema framkom: En ny væren i verden. Fire undertemaer ble identifisert: (1) En reise innover i seg selv og bakover i egen livshistorie (2) En livsprosess, ingen mirakelpille (3) Finne tilbake til seg selv og slippe fasaden (4) En trygg hverdag med ro, flyt og balanse. Konklusjon: Kropp og sinn ser ut til å henge sammen. Om-fortolkning av egen virkelighetsforståelse og frigjøring fra sosiale normer, påvirker kroppslig og sinn-lig væren i verden. Deltakerne erfarte en ny hverdag som er balansert og fredfull, med en betydelig symptomlindring- og/eller forsvinning. Dette viser til behovet for studier som forener kropp og sinn i sitt vitenskapsperspektiv og metodevalg

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/5406