Familie-støttende lederatferd og jobbtilfredshet: En studie av segmenteringspreferanser og faktisk segmenterings betydning for forholdet mellom FSSB og jobbtilfredshet

Author(s)

Publication date

2019

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i økonomi og administrasjon

Abstract

Formålet med denne studien var å undersøke sammenhengen mellom støttende lederatferd overfor familielivet (FSSB) og jobbtilfredshet, og betydningen av ansattes segmenteringspreferanser og faktisk segmentering for dette forholdet. Det ble benyttet en modell med moderert mediering for å undersøke om segmenteringspreferanser medierer dette forholdet, samt om faktisk segmentering modererer forholdet mellom segmenteringspreferanser og jobbtilfredshet. Studien baserer seg på norske paneldata innhentet til et større internasjonalt prosjekt. Resultatene viste en positiv sammenheng mellom FSSB og jobbtilfredshet. Derimot hadde segmenteringspreferanser ingen betydning for jobbtilfredsheten, og medierte ikke forholdet mellom FSSB og jobbtilfredshet. Studiens konseptuelle modell fikk ikke støtte – resultatene antydet ikke moderert mediering. Videre ble en positiv sammenheng mellom faktisk segmentering og jobbtilfredshet avdekket, og resultatene kan tyde på at det man faktisk gjør er det som har betydning for jobbtilfredsheten, heller enn preferanser eller interaksjonen mellom preferanser og faktisk segmentering. Praktiske implikasjoner, studiens begrensninger og forslag til fremtidig forskning er diskutert.
The purpose of this study was to investigate the relationship between family-supportive supervisor behavior (FSSB) and job satisfaction, and the impact of boundary management preferences and actual behavior on this relationship. A model with moderated mediation was used to examine whether boundary management preferences mediates this relationship, and whether actual behavior moderates the relationship between preferences and job satisfaction. The study is based on Norwegian data from an international project. The results showed a positive relationship between FSSB and job satisfaction. However, boundary management preferences had no impact on job satisfaction and did not mediate the relationship between FSSB and job satisfaction. The conceptual model of the study was not supported – the results did not imply moderated mediation. A positive relationship between actual behavior and job satisfaction was revealed, and the results may imply that what you do has the most impact on job satisfaction, rather than preferences and the interaction between preferences and actual behavior. Implications for practice, research limitations and directions for future research are discussed.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7747