Er det sammenheng mellom spilladferd og skolemotivasjon?

Author(s)

Publication date

2018

Publisher

OsloMet - Storbyuniversitetet

Document type

Description

Master i IKT-støttet læring

Abstract

Fra undersøkelser som Barn og medier (Medietilsynet, 2016a, 2018) dokumenteres barn og unges medieforbruk og vaner. Dataspill er blitt en naturlig del av mange barn og unges liv og er for mange er en viktig fritidsaktivitet (Medietilsynet, 2016b). Denne oppgaven ser på mulige sammenhenger mellom ungdoms spilladferd på fritiden og motivasjon på skolen. For spilladferd er det undersøkt vaner som tidsbruk, foretrukken spillplattform og holdninger til spill. For å undersøke skolemotivasjon er det sett på forventinger til karakterer, deltakelse trivsel og mulighet for medbestemmelse. Av teori blir det sett på motivasjonsteorier og teorier som har med spill og spilladferd å gjøre. Utvalget i oppgaven er ungdom som går de to siste årene på videregående, studieprogram Medier og kommunikasjon. Det er innhentet data i to omganger med en spørreundersøkelse med 94 respondenter og det er også gjennomført seks intervjuer. Funn fra undersøkelsene er at det kun er på noen områder der det er klare sammenhenger mellom ungdom som spiller mye og skolemotivasjon. Mens det er få forskjeller mellom jenter og gutter når det gjelder skolearenaen er det klare forskjeller mellom kjønn når det gjelder spilladferd. Generelt beskriver oppgaven at ungdommene trives godt på skolen, men at de føler lite læringsutbytte. De er allikevel generelt fornøyd med sin egen innsats og skoleprestasjoner.

Keywords

Version

publishedVersion

Permanent URL (for citation purposes)

  • https://hdl.handle.net/10642/7735