HV - Master i Rehabilitering og habilitering

Results 1 - 20 of 32

Fysioterapeuter i rollen som koordinator i et forskningsprosjekt - Utforming av rollen i forhold til kunnskap og erfaring i møter med slagrammede deltagere - En kvalitativ studie

Kvambekk, Ann Kristin (Høgskolen i Oslo og Akershus 2017)

”Jeg kan følge med og kanskje lære meg det” - En kvalitativ studie med fokus på opplevelser av deltakelse og mestring i faget kroppsøving hos barn med funksjonsnedsettelser.

Strandheim, Kathrine (Høgskolen i Oslo og Akershus 2013)

«Å føle seg velkommen har mye å si» -en kvalitativ studie om hvordan eldre med kommunal rehabiliteringsplass opplever kommunikasjonen med personalet i et empowerment perspektiv.

Stølen, Birgit (Høgskolen i Oslo og Akershus 2013)

Prediksjon av ADL-funksjon hos gående sykehjemsbeboere: En kvantitativ studie

Tom Eirik, Bru-Olsen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2013)

«Hvis du har noe på hjertet så bare ta kontakt» En kvalitativ studie av e-postkommunikasjon mellom kvinner med brystkreft og et sykepleierledet team på behandlingssykehuset.

Svenningsen, Ina Kristine (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Barn med cerebral parese og deltagelse i hverdagsaktiviteter - med oppmerksomheten rettet mot aktiviteter som krever bruk av hender. En kvalitativ studie.

Sandberg, Cathrine Utne (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Livet som sykemeldt og veien tilbake til arbeid for langtidssykemeldte med nakke- og ryggplager.

Simensen, Anne Elisabeth (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Eit «svarteperspel» med brukarane som innsats? Ein kvalitativ studie med fokus på spenningsfeltet mellom brukarar, fagfolk, institusjonar, fag og økonomi på rehabiliteringsfeltet.

Igland, Stig (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Forskjeller og likheter mellom Dynamisk Leddet Ankel-Fot-Ortose (leddet DAFO) og KiddieGAIT-ortose til barn med spastisk unilateral cerebral parese. En pilotstudie. En kvantitativ studie av barns gange, og en beskrivelse av barnas opplevelse av ortosene.

Huse, Anne-Brit (Høgskolen i Oslo og Akershus 2014)

Demografiske karakteristika, liggetid, balanse og ADL hos brukere av døgnrehabilitering ved kommunalt rehabiliteringssenter : en kvantitativ studie

Stave, Veslemøy Heyn (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for helsefag 2013)

Foreldres erfaringer med å delta i et tverrfaglig helseopplegg for behandling av deres overvektige barn : en kvalitativ studie

Arfa, Shahrzad (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for helsefag 2013)

Samhandling om eldre skrøpelige personer : en kvalitativ studie om helsepersonells erfaringer med samarbeid mellom 1. og 2. linjetjenesten

Røste, Heidi (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for helsefag 2013)

Livet to år etter multitraume : erfaringer, utfordringer og anbefalinger

Mosberg-Stangeby, Lene (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for helsefag 2013)

Eldres motivasjon til deltakelse i organisert, gruppebasert trening : en kvalitativ intervjustudie med deltakere fra en ni måneders, gruppebasert treningsintervensjon

Stødle, Irene Vestøl (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for helsefag 2013)

Å møte en helt ny verden. Minoritetsforeldres opplevelser av å ha et barn med nedsatt funksjonsevne : en kvalitativ studie

Tjønneland, Aud Eva (Høgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for helsefag 2013)

En kvalitativ studie : sykepleieres tanker og refleksjoner om motivasjon og tilrettelegging for fysisk aktivitet hos beboere på sykehjem

Bakheim, Irina (Høgskolen i Oslo og Akershus 2012)

Når smerte tilhører hverdagen... : en kvalitativ studie om hvordan sykepleiere oppdager kroniske ikke-kreftrelatert smerter hos sykehjemspasienter

Velva, Olga (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for fysioterapi 2012)

Medhold eller ikke? : en kvalitativ dokumentanalyse av fylkesmennenes begrunnelser når de gir medhold eller ikke i klager på avlastning

Kylland, Hege (Høgskolen i Oslo og Akershus 2012)

Pårørendes roller i rehabilitering : en kvalitativ studie

Langedal, Eileen (Høgskolen i Oslo og Akershus 2012)

”Jeg har vært veldig pådriver selv, men har ikke sett hva som må til” : en kvalitativ studie om erfaringer med kommunebasert rehabilitering etter traumatisk hjerneskade med langvarige kognitive vansker

Lindstad, Marte Ørud (Høgskolen i Oslo og Akershus 2012)