HV - Master i Empowerment og helsefremmende arbeid

Results 1 - 20 of 34

Helsesøstres erfaringer med å fremme god psykisk helse blant barn og unge: Hva mener helsesøstre har betydning for å fremme god psykisk helse blant barn og unge og hvilke utfordringer møter de i dette arbeidet?

Leiros, Ingjerd Iren (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2019)

Unge voksne kreftoverleveres erfaringer med å delta i gruppetilbudet Sjukt Sprek: en kvalitativ studie

Romsvik, Tine Susanne (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

Sosial støtte i selvhjelpsgrupper. En tverrsnittstudie

Warhuus, Sara Anne (OsloMet - storbyuniversitetet. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2018)

It is my body we are dealing with: A Qualitative study of stroke patient’s empowerment with the physiotherapist in subacute rehabilitation

Solbakken, Liss Marita (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

Mestring av hverdagen med bekkenleddsmerter starter fra sofaen: En fenomenologisk, hermeneutisk studie med fokus på opplevelser og erfaringer med å leve med bekkenleddsmerter.

Hansen, Anita Guldahl (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

En ny væren i verden: Erfaringer med bevissthets-trening

Notland, Helene (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

Pasientens perspektiv på mestring relatert til å leve med kronisk obstruktiv lungesykdom

Rytir, Anne-Lene Karlsen (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

"Det var som å se sola på en mørk dag". En kvalitativ studie av brukeres opplevelser og erfaringer med hverdagsrehabilitering

Myhrstuen, Andrea (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

Ungdommens motivasjon til å utøve egenorganisert idrettsaktivitet – en kvalitativ metasyntese

Nordmelan, Roald (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2017)

Empowerment, rollekonflikter og andre faktorer sin relasjon til foreldres helse: en tverrsnittstudie

Watland, Solbjørg Margrete Gjerlaug (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2013)

Den personlige helingsprosessen etter seksuelle overgrep i barndommen

Eriksen, Anne-Christine (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2016)

Å finne balansen: Sykepleieres erfaringer med og beskrivelser av pasientmedvirkning for pasienter i livets sluttfase på sykehjem

Dahle, Guri Sæthren (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2016)

Brukerperspektivet ved aktivitetshus: empowerment i lokalt psykisk helsearbeid.

Kristiansen, Jan Marius Gathen (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2016)

Å balansere kontroll og relasjon : miljøarbeidere i klemme mellom bruker og system i LAR

Belseth, May Anita (Høgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid 2016)

Et metaperspektiv på en valideringsstudie av den norske versjonen av MAPPIN´SDM, et observasjons-basert instrument for å måle samvalg (shared decision-making) i kliniske konsultasjoner

Kienlin, Simone Maria (Høgskolen i Oslo og Akershus 2016)

Sammenheng mellom jobbkrav/jobbressurser og jobbengasjement og helse hos sykepleiere ansatt på sykehjem

Frøystein, Katrine Halland (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Vi må tåle at det er vanskelig. Helsepersonells helsepedagogiske kompetanse - et empowermentperspektiv

Hole, Tone (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Sterke møter. En kvalitativ studie av hvordan brukere opplever samarbeidet med veiledere i NAV

Stenbrenden, Siw (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

En kvalitativ studie av rådgivernes erfaringer med å fremme fullføring på videregående skole

Krasniqi, Fatime (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)

Betydningen av anerkjennelse i møte med helsepersonell og medvirkning i egen behandling for personer med hydrocephalus

Halvorsen, Merete, Edeklev, Camilla (Høgskolen i Oslo og Akershus 2015)