SAM - Master i Styring og ledelse

Results 1 - 20 of 142

Fagforeningens plass i bedriftsdemokratiet. En studie av fagforeningens rolle ved ansettelsesprosesser i Sporveien

Mahmood, Hassan (OsloMet - storbyuniversitetet 2019)

Lønn som fortjent? - En kvantitativ studie av innvandreres muligheter til å nå høyere stillinger og om lønnsforskjeller mellom etnisk norske ansatte og ansatte med innvandrerbakgrunn i én av Norges største etater.

Paz, Menahem (OsloMet - storbyuniversitetet 2019)

Kommuners satsing på kulturskole – Hvilken rolle spiller administrativ organisering?

Widerberg, Hilde (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Managing International Collaborative Research Projects

Skogli, May-Lill (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Styring av samstyring – har ulik beslutningsmyndighet betydning for styringen? En sammenligningscase av fylkeskommunen sin styring av yrkesopplæringsnemndene i Hordaland og Rogaland.

Skjærvik, Ragnhild Ravna (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Mål- og resultatstyring i kriminalomsorgen

Nilsson, Lise (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Barnehagelæreren - fra kollegialitet til økt fokus på ledelse. Ny pedagognorm – Hvordan påvirker dette den pedagogiske lederrollen i barnehagen?

Samuelsen, Sissel Beate (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Hvordan påvirker skjerpet pedagognorm ledelse i barnehagen? En kvalitativ studie av personalets erfaringer

Røsnes, Berit Marie Brennum (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Strategic Management and Performance Management in Government Agencies

Reid, Stephen (OsloMet - Oslo Metropolitan University 2019)

Hvorfor står idretten i en omdømmekrise? Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités omdømmefall i lys av styrings- og organisasjonsform.

Rauntun, Rakel, Hagen, Øystein (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Kommunikasjon i relasjonen leder-medarbeider. "En studie av sammenhengen mellom leders kommunikasjon med medarbeidere og medarbeidernes opplevelse av relasjonen"

Liverød, Marie Akselsen (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Effekter av eiendomsreformen i Oslo kommune

Johnsen, Johan (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

En kvalitativ studie av muligheter og utfordringer ved implementering av robotiseringsprosesser i NAV

Haxhiu, Taulant (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Styrt av to departementer - effektiv styring eller fragmentering? Samstyring av direktorater - en kvalitativ undersøkelse om styring av direktoratet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Haugen, Gro Olga (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Mellomledelse i politioperativt arbeid: En studie av oppfatninger om lederkompetanse i politiet

Haugesten, Filip Ærø (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Hva fremmer og hemmer endring i fire utvalgte dagligvarebutikker som har valgt Lean som utviklingsmodell?

Finnby, Jonas Sevlie Smith (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Organisasjonskynisme og leder-medarbeiderrelasjoner. Et dyadisk studie basert på sosial bytte-teori.

Enger, Heidi (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Kan god leder-medarbeider-relasjon føre til bevaring av senior i arbeid?

Hanne, Bøhler, Volden, Marianne (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Hvordan har nytt kapittel 9A i Opplæringsloven endret skolers praksis i håndteringen av mobbing og krenkelser?

Berger, Elisabeth (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)

Stortingets regjereri over regjeringen - En analyse av Stortingets anmodningsvedtak

Auberg, Monica (OsloMet - Storbyuniversitetet 2019)